دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل

۴۹۰۰ تومان

پروپوزال تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

۶۹۰۰ تومان

پروپوزال عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال سبک های فرزندپروری با احساس تنهایی نوجوانان دختر

۷۹۰۰ تومان

پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد

۶۹۰۰ تومان

بررسی تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۱۳۰۰۰ تومان

پروپوزال برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال بررسی عوامل پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک

۶۹۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تاثیرات بکارگیری اتوماسیون اداری

۲۹۰۰ تومان