پروپوزال عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

۶۵۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره وری نیروی انسانی در سازمان های تحقیقاتی

۳۹۰۰ تومان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات مالیات الکترونیکی

۱۰۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی عوامل پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک

۶۹۰۰ تومان