پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارمندان ادارات دولتی شهر تبریز

۶۵۰۰ تومان

پروپوزال رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد

۶۹۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شرکت نفت

۴۹۰۰ تومان

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت کارکنان آموزش و پرورش

۴۹۰۰ تومان

رابطه نگرش مذهبی و خوشبینی وسلامت روان در دانشجویان پیام نور

۸۵۰۰ تومان