بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

۲۹۰۰ تومان

دانلود بررسی جاذبه های استان کهگیلویه و بویراحمد

۲۹۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر روسپیگری و فحشا در شهر کرج

۹۰۰۰ تومان

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و امریکا

۱۴۹۰۰ تومان

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت کارکنان آموزش و پرورش

۴۹۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهره وری نیروی انسانی در سازمان های تحقیقاتی

۳۹۰۰ تومان

بررسی تاثیر ویژگی های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در توسعه گردشگری روستایی

۱۳۰۰۰ تومان

بررسی موانع استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی

۱۰۰۰۰ تومان

پروپوزال بررسی عوامل پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک

۶۹۰۰ تومان

بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی و هویت اجتماعی در سازگاری اجتماعی

۶۰۰۰ تومان

بررسی ماهیت قرارداد مالکیت زمانی

۵۰۰ تومان

بررسی نقش فرآوری محصولات کشاورزی در توسعه روستایی

۱۵۰۰ تومان