پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

۲۹۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی جامع یا استراتژیک

۱۲۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

۳۹۰۰ تومان