بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و امریکا

۱۴۹۰۰ تومان

مقاله حقوق معاهدات وحق شرط برمعاهدات

۱۴۹۰۰ تومان

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه

۴۹۰۰ تومان

مجموعه قوانین و مقررات واگذاری وظایف دولتی

۲۰۰۰ تومان