دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل


در حال بارگذاری
۲۶ آبان ۱۳۹۶
35 بازدید
۴۹۰۰ تومان
خرید
دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل

دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ……………………………………………………………….  ۱

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

طرح موضوع واهمیت آن…………………………………………………………………………………………………….. ۳

چیستی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

حوزه دوم: شناخت ………………………………………………………………………………  ۶

بخش اول: مطالعات پایه …………………………………………………………………………………………. ۷

فصل اول: شناخت مراکز همایش…………………………………………………………………………. ۷

شناخت مراکز همایش…………………………………………………………………………………………………………. ۷

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۸

در دوران معاصـر……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

تعریف مراکز همایش شهـری……………………………………………………………………………………………… ۱۲

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ……………………………………………………………………………. ۱۲

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر………………………………………………………………………… ۱۳

سیتی هال …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعریف سیتی هال…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر………………………………………………………………… ۱۶

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد ……………………………………………………….. ۲۱

تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد……………………… ۲۲

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی…………………………………………………………………………………… ۲۳

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی…………………………………………………………………………………… ۲۴

کاربـری های مستقـر……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

 فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش

انواع گردهم آیی و تعاریف آن………………………………………………………………………………………………… ۲۸

کنفـرانس Conference…………………………………………………………………………………………………………. 29

کنوانسیـون…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

سمینار Seminar……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

سمپوزیوم (Symposium)…………………………………………………………………………………………………….. 31

میـزگرد (Round  Table) …………………………………………………………………………………………………… 32

فوروم (Forum)………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مجمع (Assembly)………………………………………………………………………………………………………………… 33

کارگاه آمـوزشی (Workshop)………………………………………………………………………………………………. 33

سخنـرانی (Lecture)………………………………………………………………………………………………………………… 34

کمیسیـون (Commission)  …………………………………………………………………………………………………. ۳۴

کمیتـه (Committee)…………………………………………………………………………………………………………….. 34

مناظـره…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

انستیتـو (Institute) ………………………………………………………………………………………………………………… 35

جلسـه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

گروه بنـدی گردهمائی ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف) گروه اجلاس های بستـه……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

ب) گروه اجلاسهای باز………………………………………………………………………….. ۳۶

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود

تالار اجتماعات………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

مراکز برگـزاری گردهمایی…………………………………………………………………………………………. ۳۸

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها ……………………………………………………………. ۳۸

اکوستیک در تالارها……………………………………………………………………………………………………. ۳۹

حجم………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

فرم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

پخشایی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

حـدود تقـریبی حجم سالن ها…………………………………………………………………………………….. ۴۱

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده………………. ۴۲

فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا…………………………………………………………………………………… ۴۳

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع …………………………………………… ۴۶

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند…………………………… ۴۷

سالنهای هنری چندمنظوره…………………………………………………………………………………………… ۴۷

تغییرات در ابعاد سالن ……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها …………………………………………….. ۴۹

طراحی ادیتوریومها…………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

پلان های مستطیل شکل………………………………………………………………………………………………. ۵۲

پلان های بادبـزن شکل……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

پلانهای شش ضلعی …………………………………………………………………………………………………… ۵۹

پلانهای مدور و بیضوی……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

سالنهای نمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

شکلهای نمایشی پلانها………………………………………………………………………………………………… ۶۶

الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا ۱۳۵ درجه) …………………………………………………….. ۶۷

پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی ۹۰ درجه) …………………………………………………………………………. ۶۷

ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه ۶۰ درجه) ………………………………………………………………………………………. ۶۸

ث ـ سالنهای مستطیل شکل…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

ج ـ سالنهای بادبزن شکل ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

معیـارهای طراحی …………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی …………………………………….. ۶۹

الف ـ توانائی های شخصی سخنـران…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار……………………………………………………………………………………….. ۶۹

پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط…………………………………………………………………………………………………. ۷۰

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی ………………………………………………….. ۷۰

روابط بین سالن و صحنه ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

ارتفاع شاخص دیـد به سکو……………………………………………………………………………………………. ۷۵

ارتفاع صحنه یا سکو……………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

تراز چشم ناظر ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ……………………………………. ۷۶

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا………………………………………………………………………………………. ۷۷

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین……………………………………………………………………………………. ۷۷

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها……………………………………………………………………………………. ۷۷

شیب کف سالن …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

خطوط منظر………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

زاویه دید به پرده نمایش…………………………………………………………………………………………………. ۷۹

فاصله دیـد ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

زاویه قائم دیـد ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی…………………………………………………………………. ۸۱

سکو یا صحنـه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن…………………………………………………………………….. ۸۲

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک………………………………………………………………………………… ۸۴

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی………………………………………………………………………… ۸۴

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع………………………………………………………………………………………. ۸۵

ملزومات مربوط به کنترل حریق………………………………………………………………………………………. ۸۵

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده…………………………………………………………………………… ۸۶

ملزومات مربوط به دید حضار…………………………………………………………………………………………. ۸۶

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ……………………………………………………… ۸۶

جایگاه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

گنجایش جایگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

آرایش جایگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها……………………………………………………………………………. ۸۸

صندلیهای ثابت و دائمی………………………………………………………………………………………………. ۸۸

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

وضعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

وزن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

ارتفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

پشتی صندلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

عرض صندلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

عمق صندلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

شیب صندلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

دسته صندلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

زیردستی جهت نوشتن…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

راحتی صندلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

صندلیهای ثابت ادیتـوریوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ………………………………………………….. ۹۵

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره…………………………………………………………………………… ۹۵

کلیات……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل

طراحی موقعیت صحنه یا سکو………………………………………………………………………………… ۹۷

انواع صحنه یا سکو………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

صحنـه مرکزی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

صحنه انتهائی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

پیش صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

تطبیق پذیـری صحنه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

بیرون صحنـه………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

تراز هم سطح با کف صحنه اصلی…………………………………………………………………………… ۱۰۲

تراز هم سطح با کف جایگاه……………………………………………………………………………………. ۱۰۳

تراز پائین تر از کف سالن……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها…………………………………………………………………….. ۱۰۳

صحنه های قابل برچیده شدن………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

ابعاد صحنـه ها ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی ………………………………………………………………………… ۱۰۵

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی۱۰۶

اداره کردن صحنـه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

دانلود مـرکـز همـایشهای مـردمی مشهـد-رویال فایل

سیتم تعلیق …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده……………………………………………………………………. ۱۱۰

جابجائی افقی صحنه …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

ملزومات عمومی صحنه ها……………………………………………………………………………………… ۱۱۲

پرده ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

پرده پیش صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

پرده های صحنه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

استفاده از دکورهای پیش ساخته…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

روش نمایش چنـدتصویری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

اندازه و چگونگی تصاویر…………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

شیـوه های نمایش بر روی پرده……………………………………………………………………………….. ۱۱۷

الف ـ پروژکسیون مستقیم …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

 

  • لطفا امتیاز خود را به این مطلب با تعداد ستاره مشخص کنید
۴.۰
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.