پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری

پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری

پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری 

پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری

چکیده

شرکتها برای راضی نگه داشتن مشتریان بایستی عملکردشان را بهبود دهند تا بتوانند در محیط کسب و کار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.

زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفاداری مشتری است

شرکتها با سهم زیادی از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهای بالاتر، رفتار توصیه ای مثبت و هزینه های جایگزینی کم، سود می برند.

به علت نقش حیاتی رضایت مشتری و وفاداری، تجزیه و تحلیل ارتباط این متغیرها  به طور کلی پذیرفته شده است و بایستی در بین شرکتها مورد مقایسه گردند.

هدف این مقاله بررسی  و ارائه شاخص رضایت مشتری است.

تحقیق از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی است

زیرا بر اساس نظرسنجی از خبرگان به گردآوری داده ها، و تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته می شود.

پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از خبرگان توزیع شد .

نتایج نشان داد که رضایت مشتری به طور مثبت با هزینه های جایگزینی، اعتماد، و تصویر شرکت در ارتباط می باشد.

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به طور مثبت با هزینه های جایگزینی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری در ارتباط است.

در چند سال اخیر، شاخصهای رضایت مشتری در کشورهای مختلف چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، در سطح ملی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفته اند.

چهارچوب مفهومی تحقیق و ایجاد فرضیه ها

بر اساس تئوری بازاریابی و تجربه عملی، شرکتها بایستی برای راضی نگه داشتن مشتریان عملکردشان را بهبود دهند تا بتوانند در محیط کسب و کار به شدت رقابتی به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.  زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفاداری مشتری است و شرکتها با سهم زیادی از مشتریان وفادار به دلایل افزایش نرخ خرید مجدد، خریداران بالقوه زیاد، تمایل به قیمتهای بالاتر، رفتار توصیه ای مثبت و هزینه های جایگزینی کم، سود می برند.

 

دانلود پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری


دانلود پروژه درس روش تحقیق ارائه شاخص رضایت مشتری

دانلود کنید – ۲۰۰ کیلوبایت

مهندس کمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۶
130 بازدید